Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van De Kromhoekster Kip

 Versie: 31-05-2013

 Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: De Kromhoekster Kip.

De Kromhoekster Kip is per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar: mail@kromhoeksterkip.com

 Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

 1.1    Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2    Bestelprocedure: de procedure, waarbij de Klant producten vooraf kan bestellen via de Website.

1.3    Klant: de wederpartij van De Kromhoekster Kip met wie De Kromhoekster Kip een Overeenkomst aangaat.

1.4    Overeenkomst: overeenkomst,waar de Algemene Voorwaarden, integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.5    Partijen: De Kromhoekster Kip en Klant gezamenlijk.

1.6    De Kromhoekster Kip: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7    Website: de website van De Kromhoekster Kip te vinden onder de URL:   www.dekromhoeksterkip.com.

1.8    Product: zaken welke De Kromhoekster Kip aanbiedt.

1.9    Afhaalpunt: Afhaalpunt van de Kromhoekster kip,  op Kromhoek 37 te Frieschepalen.

 Artkel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven,  de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

 Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW.

3.2 Bij het afhalen van de Kromhoekster Kip kan alleen contant betaald worden.

3.3 Indien de waarde van de Producten van de Bestelprocedure boven € 100,00 bedraagt, dienen deze vooraf te worden betaald. 

3.4 De Kromhoekster Kip is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.

 Artikel 4 – Afhaaltermijn

4.1 Het Afhaalpunt is geopend op vrijdag`s van 14:00u tot 20:00u.

4.2 Producten van de Kromhoekster Kip kunnen zonder voorafgaande bestelling worden afgehaald bij het Afhaalpunt, zolang de voorraad strekt.

4.2 Indien via de Bestelprocedure wordt besteld, ontvangt de Klant een bevestigingsmail van de Kromhoekster Kip waarin staat vermeld wanneer de producten afgehaald kunnen worden.

4.3. De afhaaltermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mail zijn indicatief.

 Artikel 5 – Verwerking persoonsgegevens

 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:             

  1. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
  2. de Klant te informeren over de leveringen.
  3. de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe)producten of acties van De Kromhoeksterkip

 Artikel 6 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen

6.1 Op de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt de Klant contact op met De Kromhoekster Kip, welk contact persoonlijk, schriftelijk en per email kan.

 Artikel 7 – Overige bepalingen

De Kromhoekster Kip is te allen tijde onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen.

“De Kromhoekster kip is bewust beter”